سمت های اجرایی

عضو هیات تحریه مجله Iranian Journal of Immunology (IJI)

عضو سابق هیات تحریه مجله پژوهش در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو موسس و عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

مشاور پژوهشی سابق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

عضو سابق انجمن میکروبیولوژی آمریکا

عضو سابق انجمن ایمونولوژی انگلستان

عضو سابق انجمن پیوند انگلستان

عضویت در انجمن های خارجی بعلت پرداخت نشدن حق عضویت ادامه ندارد

عضو سابق هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) رشته ایمونولوژی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بدو تشکیل تا سال 1390

عضو سابق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

عضو سابق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو کنونی کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از سال 1386