برنامه هفتگی

ایام هفته

تدریس ازساعت...تاساعت

جمع ساعت تدریس

نام مرکز آموزشی

حضورصبح از ساعت...تا...

حضوربعدازظهر ازساعت...تا

جمع ساعت حضور

شنبه

30/13- 15

2واحد

دانشکده شیمی

30/7-12

12-30/13 15-10/16

10/7

یک شنبه

30/13- 15

2واحد

دانشکده شیمی

30/7-12

12-30/13 15-20/16

10/7

دوشنبه

30/7-12

12-20/16

40/8

سه شنبه

40/7-55/9

3واحددکتری

دانشکده شیمی

35/7-40/7

10-10/16

25/6

چهارشنبه

30/13-45/15

3واحدارشد

دانشکده شیمی

30/7-30/13

45/15-16

25/6

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

جمعه

-

-

-

-

-

-

جمع کل ساعت تدریس در هفته

13واحد

جمع کل ساعت حضوردرهفته

36~