مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : مرتضی خسروی

تاریخ تولد : 1313

محل تولد : تهران

مرتبه فعلی : استاد

پایه فعلی : 29

آدرس ایمیل:m-khosravi@iau-tnb.ac.ir

سوابق تحصیلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک

zz

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاریخ اخذ

درجه

شهر

کشور

1

کارشناسی

شیمی

تهران

تهران

ایران

1335

B.S

2

کارشناسی

آموزش در علوم شیمی

دانشسرایعالی

تهران

ایران

1335

B.S

3

کارشناسی ارشد

شیمی

تهران

تهران

ایران

1340

M.S

4

دکترای حرفه ای

....

M.D

5

دکترای تخصصی

شیمی - پلیمر

سوربن

پاریس

فرانسه

1344

Ph.D

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد به زبان اصلی :

تجزیه شیمیایی کودها و بررسی مواد حاصلخیز کننده خاک ها

عنوان رساله دکترا به زبان اصلی :

  1. Contribution a` l e´tude des acides dimeres d’huile de lin polymerise´s et polysels derive´s .; 1965 , Paris
  2. Methods de Determination des Masses Moleculaires de Macromolecules comprises entre 1000 et 20000, Paris , 1965