نمایش 181 تا 198 مورد از کل 570 مورد.

عبدالصمد خلعتبری لیماکی

استادیار
علوم زیستی
گل چهره

گل چهره خلیلی

استادیار
شیمی - شیمی تجزیه
گل چهره خلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/khalili/fa

آنیتا خنافری

دانشیار
علوم زیستی - میکروبیولوژی
آنیتا خنافری
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/khanafari/fa

رویا خوئی

دانشیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
رویا خوئی
دانشیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoei/fa

امیراقبال خواجه رحیمی

استادیار
علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی
امیراقبال خواجه رحیمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/khajeh-rahimi/fa

ژاله

ژاله خوشخو

دانشیار
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
ژاله خوشخو
دانشیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - علوم دریایی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoshkhoo/fa

مرجانه خیر

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مرجانه خیر
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/khayyer/fa

فیروزه خیل تاش

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی
فیروزه خیل تاش
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/kheiltash/fa

اصغر

اصغر دادبه

استاد
الهیات و معارف اسلامی
اصغر دادبه
استاد دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/dadbeh/fa

شیما دادفر

استادیار
فنی و مهندسی - معماری و شهر سازی
شیما دادفر
استادیار -
- فنی و مهندسی - معماری و شهر سازی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/dadfar/fa

فیروزه دالکی

مربی
علوم انسانی - مشاوره
فیروزه دالکی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - مشاوره

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/dalaki/fa

مهدی

مهدی دانشور نائینی

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی
مهدی دانشور نائینی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvar-naeini/fa

علیرضا دانشوران

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علیرضا دانشوران
مربی دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvaran/fa

مریم

مریم داودی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
مریم داودی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/davoodi/fa

پیروز درخشی

استادیار
شیمی - شیمی کاربردی
پیروز درخشی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/derakhshi/fa

آرزو درستیان

استادیار
علوم پایه - ژئوفیزیک
آرزو درستیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ژئوفیزیک

http://rasi.faculty.iau-tnb.ac.ir/dorostian/fa